ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    จารวี คณิตาภิลักษณ์
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมกับคณะเภสัช ม.ศิลปกร
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-11-01
ถึงวันที่   ::    2561-11-02
ระยะเวลา   ::    12  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0