ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ทศา ชัยวรรณวรรต
หน่วยงานที่จัด   ::   
ประเภทของการพัฒนา   ::   
ตั้งแต่วันที่   ::    0000-00-00
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::      ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::