ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขต จ.อุบลฯ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ทศา ชัยวรรณวรรต
หน่วยงานที่จัด   ::    กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-08-30
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0