ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2562-01-08
ถึงวันที่   ::    2562-01-11
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    11