ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การจัดการฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
หน่วยงานที่จัด   ::    ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2562-01-07
ถึงวันที่   ::    2562-01-11
ระยะเวลา   ::    30  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0