ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศก่รรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online และระบบฐานข้อมูลการประกันคถณภาพการศึกษา CHE QA Online
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภาวินี ศรีสันต์
หน่วยงานที่จัด   ::    สกอ.
ประเภทของการพัฒนา   ::   
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-08-31
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    6  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0