ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ไฉไล ผาเงิน
หน่วยงานที่จัด   ::    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-03-22
ถึงวันที่   ::    2561-03-23
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0