ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” (Basic and Advance Course in Dementia Care)
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    วรรณี ศิริสุนทร
หน่วยงานที่จัด   ::    ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::   
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-12-13
ถึงวันที่   ::    2560-12-15
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0