ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    จิรังกูร ณัฐรังสี
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-04-21
ถึงวันที่   ::    2561-04-22
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0