ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    จิรังกูร ณัฐรังสี
หน่วยงานที่จัด   ::    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-08-09
ถึงวันที่   ::    2560-08-10
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0