ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
หน่วยงานที่จัด   ::    สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-12-24
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    14  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -