ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ชลลดา มีทอง
หน่วยงานที่จัด   ::    สภาการพยาบาล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-11-20
ถึงวันที่   ::    2560-11-21
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0