ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
หน่วยงานที่จัด   ::    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-08-24
ถึงวันที่   ::    2560-08-25
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0