ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0)
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-01-08
ถึงวันที่   ::    2561-01-10
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0