ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ”
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภาวินี ศรีสันต์
หน่วยงานที่จัด   ::    มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-11-06
ถึงวันที่   ::    2560-11-08
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0