ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมหลักสูตร "พยาบาลกับการดูแลผู่วยมะเร็งเต้านม"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    พรทิพย์ ปุกหุต
หน่วยงานที่จัด   ::   
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-06-14
ถึงวันที่   ::    2560-06-16
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0