ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์”
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
หน่วยงานที่จัด   ::    เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-03-08
ถึงวันที่   ::    2561-03-09
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0