ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-08-06
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    14  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -