ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
หน่วยงานที่จัด   ::    สภาการพยาบาล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-12-04
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0