ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-01-06
ถึงวันที่   ::    2560-01-10
ระยะเวลา   ::    40  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    28.5