ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-01-27
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0