ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    รพีพรรณ สารสมัคร
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-02-06
ถึงวันที่   ::    2560-05-31
ระยะเวลา   ::    4 เดือน  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    50