ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จ.ปทุมธานี
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    วลัยภรณ์ อารีรักษ์
หน่วยงานที่จัด   ::   
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-04-30
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0