ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-07-06
ถึงวันที่   ::    2560-07-07
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0