ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง "The 9 International conference on education research 12-13 Nov 2016 KhonKaen University"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ฐาติมา เพชรนุ้ย
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-11-12
ถึงวันที่   ::    2559-11-13
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0