ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    จริยา กฤติยาวรรณ
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-07-26
ถึงวันที่   ::    2560-07-27
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0