ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่องก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ จัดโดยสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-04-24
ถึงวันที่   ::    2560-04-28
ระยะเวลา   ::    40  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0