ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ด้านการสร้างเครือข่าย) และผู้ป่วยวัณโรคเด็กแบบองค์รวม"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    มะลิวัลย์ ยามโสภา
หน่วยงานที่จัด   ::    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-11-22
ถึงวันที่   ::    2560-11-23
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0