ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ขวัญจิต เพ็งแป้น
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-12-23
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0