ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis&nursing care foe critical care nurses
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภาวินี ศรีสันต์
หน่วยงานที่จัด   ::    โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-08-25
ถึงวันที่   ::    2560-08-27
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0