ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภาวินี ศรีสันต์
หน่วยงานที่จัด   ::    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-11-30
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    35  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -