ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
หน่วยงานที่จัด   ::    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-01-26
ถึงวันที่   ::    2560-01-27
ระยะเวลา   ::    16  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0