ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1)
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
หน่วยงานที่จัด   ::    สภาการพยาบาล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-06-13
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    7  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2559
ค่า CNEU   ::    0