ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภาวินี ศรีสันต์
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-08-25
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    21  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -