ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษา ครั้งที่3 เรื่อง " พลังนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างสังคมปลอดยาสูบ" วันที่ 19-20 กันยายน 2558
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    มะลิสา งามศรี
หน่วยงานที่จัด   ::    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-09-19
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    14  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::