ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการเรื่อง"พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5" วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    อภิญญา เยาวบุตร
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-06-06
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    35  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    32.5