ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ลาศึกษาต่อ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ภัทรพร มูลแจ๋ม
หน่วยงานที่จัด   ::   
ประเภทของการพัฒนา   ::    ลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่วันที่   ::    0000-00-00
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::      ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::