ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2559 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    รพีพรรณ สารสมัคร
หน่วยงานที่จัด   ::    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-06-14
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    21  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    0