ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
หน่วยงานที่จัด   ::    โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-02-12
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    7  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    4.5