ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    อุมาสวรรค์ ชูหา
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-01-04
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    35  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    28.5