ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    พรทิพย์ ปุกหุต
หน่วยงานที่จัด   ::    -
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2558-11-27
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    7  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -