ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
หน่วยงานที่จัด   ::    -
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-05-02
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    14  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -