ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    แต่งกายด้าวยผ้าไทยทุกวันจันทร์
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    1200 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ในภาวะปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยมากขึ้นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากมาย และผู้คนก็ปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ทันสมัยมากขึ้น คนในวัยทำงานก็เช่นเดียวกัน ทำให้ผ้าไทยไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานดังนั้นเพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยุ่คู่สังคมไทย ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และอนุรักษืผ้าไทยจึงขอจัดโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยสืบสานการแต่งกายแบบผ้าไทย ตลอดจนดำรงเอกลักษณ์ของไทย และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน