ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการทำบุญตักบาตร ทุกวันศุกร์
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    9790 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        พระพุทธศานานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องการทำบุญตักบาตร ในปัจจุบันนี้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในส้งคมไทย ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ เวลาทำงาน สภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่ และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานีได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ประสงฆ์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการจัดหา และควรช่วยักนอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง