ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    ทำบุญหอพัก
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    วรรณี ศิริสุนทร
มะลิสา งามศรี
วนิดา หาจักร
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    16000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อความเชื่อของคนในสังคมไทย มาเป็นเวลาช้านานดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อและศรัทธา ในพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตร การทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกทั้งหลักทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้มีความสงบสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเป็นแกนนำในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา คณาจารย์ โดยร่มกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา