ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    รับน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการ   ::    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    211000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        นักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        การรับน้องอย่างสร้างสรรค์เป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากหากนักศึกษาผู้ใดมีคุณธรรมนักศึกษาผู้นั้นก็จะสามารรถดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบ อันจะส่งผลถึงการสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภายภาคหน้านอกจากนี้คุณธรรมยังทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ประมาทและมีเหตุผล ซึ่งกิจกรรมที่สามารถทำให้นักศึกษานำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ "การปฏิบัติธรรม" ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ " ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติจริงที่จัดให้แก่นักศึกษาใหม่ ทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นควรจัดโครงการรับน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมขึ้นโดยเข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยในโครงการดังกล่าว