ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา   ::    2561
หัวหน้าโครงการ   ::    ทศา ชัยวรรณวรรต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    100000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความรู้ด้านวิชาชีพ เป็นผู้กอรปด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจริยธรรมคุณธรรมจึงได้จัดพิธีที่สำคัญขึ้น โดยพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล เป็นประเพณีสำคัญซึ่งถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล เป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี จะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพได้ และในการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีขาวของนักศึกษาพยาบาล และสวมหมวกพยาบาล โดย “หมวกพยาบาล” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพที่จะทำให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การมอบตะเกียงไนติงเกลเป็นสัญลักษณ์ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ตะเกียงไนติงเกลเป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล เป็นสิ่งช่วยเตือนใจนักศึกษาให้เสียสละและตระหนักว่าตนเป็นทายาททางการพยาบาลที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป