ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    อนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทย
ปีการศึกษา   ::    2559
หัวหน้าโครงการ   ::    อรุณรัตน์ สมสุวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    20800 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        โลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ส่งผลให้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในทุกทาง ซึ่งนับวันวัฒนธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลมากขึ้น ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแต่งกาย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของไทยได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ก็ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดผ้าไทย ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยขึ้น เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยดำรงเอกลักษณ์ของไทยสู่การดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล