ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา   ::    2559
หัวหน้าโครงการ   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    27719 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        พิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล เป็นประเพณีสำคัญซึ่งถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล เป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี จะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพได้ และในการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีขาวของนักศึกษาพยาบาล และสวมหมวกพยาบาล โดย “หมวกพยาบาล” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพที่จะทำให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การมอบตะเกียงไนติงเกลเป็นสัญลักษณ์ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ตะเกียงไนติงเกลเป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล เป็นสิ่งช่วยเตือนใจนักศึกษาให้เสียสละและตระหนักว่าตนเป็นทายาททางการพยาบาลที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป