ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการทำนุบำรุงศิลปฯ   ::    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา   ::    2560
หัวหน้าโครงการ   ::    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ภาวินี ศรีสันต์
พรทิพย์ ปุกหุต
นิตยา ไสยสมบัติ
พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
จิรังกูร ณัฐรังสี
ดวงจันทร์ กาละปัตย์
นิตยา เจริญยุทธ
errorนิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
วรรณี ศิริสุนทร
นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
ชลธิชา อรุณพงษ์
ปริญญา ผกานนท์
ลลิดา ปักเขมายัง
สุกัญญา เกิดสุข
มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
ปิยะวดี ทองโปร่ง
พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
กาญจนา อยู่เจริญสุข
errorดรุณี คชพรหม
errorพัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร
จินตนา เด่นสันติสุข
อัจฉริยาพร เดชโยธิน
ชลลดา มีทอง
เทพินทร์ บุญกระจ่าง
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์
เยาวลักษณ์ โพธิดารา
โชติระวี อินจำปา
รพีพรรณ สารสมัคร
ธรรญญพร วิชัย
errorไฉไล ผาเงิน
พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
ทศา ชัยวรรณวรรต
ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
นพภัสสร วิเศษ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    50679 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานพัฒนานักศึกษา   ::        
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 18 มกราคม 2561 สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 581 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 616 คน คิดเป็นร้อยละ 84.09 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ 4.56 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5